Škola u Edemu

»BLAGO ČOVEKU KOJI NAĐE MUDROST.«
PRICE SOLOMONOVE 3,13
Sistem vaspitanja ustanovljen u početku sveta bio je određen da služi kao uzor ljudima u svim budućim vremenima. Za prikazivanje načela tog sistema, u Edemu, domu naših praroditelja, bila je osnovana škola koja je trebalo da služi kao uzor. Edemski vrt bio je učionica, priroda je bila udžbenik, Stvoritelj lično bio je Učitelj, a roditelji ljudskog roda bili su učenici.
Stvoreni da budu »obličje i slava Božja« (1. Korinćanima 11,7), Adam i Eva su primili darove dostojne svog visokog određenja. Skladni i ujednačeni po obliku, pravilnih i lepih crta lica, pojave koja je odisala zdravljem i zračila radošću i nadom, svojom spoljašnjošću bili su slični liku svog Stvoritelja. Ova sličnost nije se otkrivala samo u njihovoj fizičkoj prirodi. Svaka njihova duhovna i duševna sposobnost odražavala je Stvoriteljevu slavu. Obdareni visokim duševnim i duhovnim darovima, Adam i Eva bili su stvoreni samo malo manji od anđela (Jevrejima 2,7), tako da su mogli da zapažaju ne samo čuda vidljivog svemira, već i da shvataju svoje moralne odgovornosti i obaveze.
»I nasadi Gospod Bog vrt u Edemu na istoku; i onde namesti čoveka, kojega stvori. I učini Gospod Bog, te nikoše iz zemlje svakojaka drveta lepa za gledanje i dobra za jelo, i drvo od života usred vrta.« (1. Mojsijeva 2,8.9) Tu usred divnih prizora iz prirode, netaknute grehom, naši praroditelji trebalo je da dobiju vaspitanje.
Zauzet svojom decom, naš nebeski Otac lično je upravljao njihovim vaspitanjem. Često su ih posećivali Njegovi vesnici, sveti anđeli, koji su im davali savete i pouke. Često su, hodajući vrtom »kad zahladi«, slušali Božji glas i razgovarali s Večnim licem k licu. Njegove misli bile su za njih »misli dobre a ne zle«. (Jeremija 29,11) Svaka Njegova namera imala je za cilj njihovo najviše dobro.
Adamu i Evi bilo je povereno da se brinu o vrtu, »da ga rade i čuvaju«. (1. Mojsijeva 2,15) Iako bogati u svemu što je Vlasnik svemira mogao da im pruži, ipak nisu smeli da budu besposleni. Koristan rad bio im je određen kao blagoslov da ojača njihovo telo, razvije njihov um i izgradi njihov karakter.
Knjiga prirode koja je pred njima otvarala svoje žive lekcije, pružala im je neiscrpne izvore pouka i zadovoljstava. Na svakom listu u šumi, na svakom kamenu u planini, na svakoj sjajnoj zvezdi, na zemlji, moru i nebu bilo je napisano Božje ime. Stanovnici Edema susretali su se kako sa živom tako i s neživom prirodom - s listom, cvetom i drvetom, i sa svakim živim stvorenjem, od levijatana u vodama do trunke koja lebdi u sunčevom zraku - prikupljajući od svakoga tajne njegovog postojanja. Božja slava na nebu, nebrojeni svetovi u svom pravilnom kruženju, »kako vise oblaci« (O Jovu 37,16), tajne svetla i zvuka, dana i noći - sve to bile su teme koje su proučavali učenici u prvoj školi na Zemlji.
Beskonačni Začetnik svega otkrivao je njihovom umu zakone i zbivanja u prirodi, kao i velika načela istine koja upravljaju duhovnim svetom. U svetlosti »poznanja slave Božje« (2. Korinćanima 4,6) njihove duševne i duhovne moći su se razvijale, i tako su upoznali najuzvišenija zadovoljstva svoga svetog postojanja.
Kada su izašli iz Stvoriteljevih ruku, ne samo edemski vrt već i cela Zemlja bila je neizmerno lepa. Nikakva mrlja greha, nikakva senka smrti nije kvarila lepotu stvaranja. Božja slava »pokri nebesa, i Zemlja se napuni hvale njegove«. (Avakum 3,3) »Kad pevahu zajedno zvezde jutarnje i svi sinovi Božji klikovahu.« (O Jovu 38,7) Tako je Zemlja postala prikladan simbol Onoga koji je »obilan milosrđem i istinom« (2. Mojsijeva 34,6), i prikladan predmet proučavanja za one koji su bili načinjeni po Njegovom obličju. Edemski vrt je bio slika onoga što je Bog želeo da postane cela Zemlja, i Njegova namera je bila da ljudska porodica množeći se osniva druge domove i škole po uzoru na onu koju je On osnovao. Tako, tokom vremena, cela Zemlja bila bi naseljena domovima i školama u kojima bi bile proučavane Božje reči i dela i u kojima bi se učenici na taj način osposobljavali da, tokom cele večnosti, sve potpunije odražavaju svetlost poznavanja Njegove slave.

 

Štampa