Ko je RPASD?

Ko je RPASD?

'Reformni pokret Adventista sedmog dana' je hrišćanska, protestantska verska zajednica a svoje verovanje temelji na Svetom pismu.

Naziv 'Reformni pokret' otkriva težnju za stalnom reformom verskog iskustva i života, a 'Adventista' ukazuje na veru u advent - drugi Hristov dolazak u slavi koji je prema biblijskim proročanstvima blizu svog ostvarenja. 'Sedmog dana' označava dan u nedelji - subotu - koji se poštuje kao sedmični praznik.

Nastanak

'Reformni pokret Adventista sedmog dana' se pojavio na svetskoj religijskoj sceni u vihoru prvog svetskog rata kao izdanak adventnog pokreta iz 19. veka. Osnivači adventnog pokreta poticali su iz raznolikih protestantskih verskih zajednica, posebno iz baptističke, metodističke, prezviterijanske, ali i iz drugih crkava koji su propovedali neophodnost pripreme za drugi Hristov dolazak. Kada je tokom prvog svetskog rata postalo aktuelno svrstavanje adventista pod zastave država koje su bile u ratu, manjina u Adventističkoj crkvi je ostala verna prvobitnom adventističkom principu – ne učestvovati u ratu - i time bila dovedena u situaciju da formira Reformni pokret Adventista sedmog dana.

RPASD danas

RPASD danas organizovano deluje u preko sto zemalja sveta. Preko redovnih publikacija od kojih su neke koncipirane za sistematsko, dnevno proučavanje Svetog pisma, širi osnovnu biblijsku vest o Hristovom ponovnom dolasku pozivajući ljude da se kroz ličnu duhovnu vezu s Hristom pripreme za taj veličanstveni događaj.

RPASD i društvo

Reformni pokret Adventista sedmog dana u veri i praksi zastupa temeljne principe ranohrišćanske crkve - jednakost svih ljudi, nacionalnu i rasnu toleranciju, slobodu savesti i pacifizam. Zastupa princip odvajanja crkve i države i nemešanja u politiku. Posebno podstiče prirodan i zdrav način života i ishrane. Svi članovi crkve su vegetarijanci, nepušači i antialkoholičari.

Oblik organizacije

RPASD ima zastupnički oblik crkvene uprave. Svaki član mesne crkve učestvuje u izboru službenika, đakona, propovednika i zastupnika preko kojih se potrebe mesnih crkava zastupaju na Misijskoj konferenciji (savezu mesnih crkava). Istim principom biraju se zastupnici za više nivoe crkvene organizacije. Generalna Konferencija je najviše upravno telo RPASD u svetu.

Štampa